RODOSzanowni Państwo,
w nawiązaniu do zmian przepisów o ochronie danych osobowych i wymogiem stosowania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy Państwu poniżej informacje o celu pozyskania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w związku z ich przetwarzaniem przez firmę FIT-EXPERT Sandra Gosk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mylnej 40/66, NIP: 697-224-30-41 Regon: 302717603, która jest Administratorem danych.

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
- czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży usług sportowych i rejestracji w Bazie Danych imienia, nazwiska oraz fotografii twarzy Klienta
- rejestracja wizerunku osób odwiedzających Klub Fit-expert za pomocą systemu monitoringu nagrywającego obraz video
- realizacja obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (dotyczy imiennych faktur VAT wystawianych na żądanie Klienta)
- wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby której to dotyczy np. przesłanie wiadomości informacyjnej lub zgody na udział w wydarzeniach których organizatorem jest Administrator (np zajęcia fitness lub treningi indywidualne)
- w przypadkach weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia (identyfikacja użytkowników kart sportowych wystawianych przez zewnętrzne podmioty, a obsługiwanych przez Administratora)
- marketingu bezpośredniego swoich usług lub utrzymywania relacji partnerskich pomiędzy Klientem, a firmą Fit-expert w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przy ww. czynnościach Administrator przetwarza następujące informacje: imię i nazwisko Klienta, fotografia twarzy Klienta, podpis Klienta na karcie klubowej lub parafka na listach obecności, adres email pozyskany na skutek korespondencji nadesłanej bezpośrednio przez Klienta.

Informujemy, iż dane w formie papierowej oraz elektronicznej przetrzymywane są w archiwum i na serwerze znajdującym się w siedzibie Administratora przy ulicy Mylnej 40/66 w Poznaniu natomiast kopia elektroniczna dokumentów księgowych przekazywana jest z zachowaniem wszelkich procedur ochrony danych do licencjonowanego biura rachunkowego wyłącznie celem realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
Dane mogą być również udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.
Informujemy Państwa o możliwości realizacji prawa dotyczącego wglądu, modyfikacji czy usuwania swoich danych osobowych wynikającego z ww. przepisów.

REGULAMIN


klubu Fit Expert

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW O KORZYSTANIE Z USŁUG Fit Expert w Poznaniu
1. Warunkiem otrzymania karty członkowskiej jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu Klubu oraz uiszczenie opłaty. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
2. Kupując bilet, karnet okresowy/ilościowy, kupon zakupów allegro jak również korzystając z wejścia w ramach karty sportowej (Multisport, FitProfit, OK System, inne) przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że zapoznałeś się z regulaminem Klubu oraz akceptujesz jego warunki.
3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez inne osoby. Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin ani inną osobę. Karnet ilościowy zachowuje ważność przez 3 miesiące od daty wykupienia (rezerwacje do karnetów ilościowych można odwołać najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem zajęć).
4. Karnet jest umową terminową, zawieraną na czas określony, w którym sprzedający zobowiązuje się do świadczenia na rzecz kupującego konkretnych usług w określonym czasie. W związku z tym każdy karnet ma określony termin ważności, bez względu na sytuacje losowe i inne zdarzenia uniemożliwiające wykorzystanie karnetu przez Kupującego.
5. Karnet jest honorowany tylko do opłaconej daty ważności i nie podlega przesunięciu na inny termin.
6. Opłata za korzystanie z usług klubu jest pobierana "z góry" przed wydaniem karty klubowej. Opłata nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub zaprzestania korzystania z usług klubu. Opłata nie podlega także zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na ciężkie naruszenie postanowień regulaminu, w szczególności naruszenia zasad współżycia społecznego i porządku na terenie klubu lub działanie sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu mimo wezwania ze strony obsługi Klubu.
7. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Jeżeli nie jesteś pewna/pewien swoich chęci lub możliwości, przed decyzją o zakupie karnetu okresowego skorzystaj z wejścia jednorazowego.
8. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swojej karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu. Klub ma prawo nie wpuścić na swój teren członka, o ile nie okaże on karty członkowskiej.
9. Karnety klubowe są ważne jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
10. Cena karnetu nie obejmuje ubezpieczenia.
11. Wydanie duplikatu zagubionej karty klubowej jest odpłatne – duplikat kosztuje 30zł.
12. Karnet uszkodzony, zniszczony czy poddawany jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważny. Brak karnetu upoważnia obsługę klubu do niewpuszczenia na zajęcia mimo dokonanej zapłaty. Prosimy o zachowanie karty klubowej w bezpiecznym miejscu.
13. Zajęcia z instruktorem (aerobik) wymagają wcześniejszej rezerwacji miejsca. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w sytuacji gdy nie uda się zebrać minimalnej ilości zgłoszeń na daną sesję lub odmówić uczestniczenia w zajęciach gdy liczba zgłoszonych osób przekroczy ilość dostępnych miejsc. W takim przypadku osoby którym odmówiono mają pierwszeństwo wstępu na najbliższe zajęcia tego typu lub prawo nieodpłatnego wstępu na siłownię lub cardio. Aby umożliwić wstęp na zajęcia wszystkim zainteresowanym, zgłoszenie kolejnej rezerwacji w ciągu danego dnia dla jednej osoby jest automatycznie traktowane jako zgłoszenie rezerwowe (uczestnictwo możliwe jeżeli pozostaną wolne miejsca na sali w momencie rozpoczęcia zajęć).
14. Podczas zajęć ruchowych (aerobik) należy dostosować się do poleceń i wskazówek osoby prowadzącej. Osoby utrudniające prowadzenie zajęć będą proszone o opuszczenie sali.
15. Zajęcia przypadające na określoną w grafiku godzinę rozpoczynają się i kończą wg przyznanego czasu. Prosimy nie wchodzić na salę zajęć po ustalonej godzinie rozpoczęcia.
16. Jeżeli podczas zajęć ruchowych źle się poczujesz przerwij, daj znać prowadzącemu, że musisz odpocząć. W razie poważnych konieczności poproś instruktora o pomoc.
17. Dyrekcja Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.
18. Sprzedaż usług dostępnych w klubie odbywa się na podstawie aktualnego cennika dostępnego w recepcji klubu oraz na stronie internetowej WWW.Fit-Expert.pl
19. Każda osoba początkująca ma obowiązek zgłosić się do instruktora w celu zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń.
20. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej karty klubowej wraz z opłatą lub uiszczenie opłaty za wstęp jednorazowy.
21. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać członkiem Klubu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
22. Ćwiczące za zgodą rodziców osoby w wieku od 16 do 18 roku życia mogą korzystać ze wszystkich sal treningowych z zastrzeżeniem nakazu wykonywania ćwiczeń dobranych przez instruktora.
23. Osoby korzystające z zajęć oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
24. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i posiadać zaświadczenie lekarskie zezwalające na uczestniczenie w zajęciach wysiłkowych.
25. Każdy członek Fitness Klubu z chwilą przystąpienia do zajęć w Klubie oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych. Ćwiczenia odbywają się na własną odpowiedzialność.
26. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie klubu, klub nie ponosi odpowiedzialności.
27. Członkowie klubu zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć przyniesione do klubu ubrania i inne przedmioty wartościowe.
28. Przedmioty wartościowe członek klubu wnosi na teren obiektu na własną odpowiedzialność. Klub nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych.
29. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą proszone o opuszczenie terenu Klubu.
30. Podczas pobytu w Klubie należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu.
31. Klienci klubu proszeni są o bieżące zapoznawanie się informacjami dotyczącymi funkcjonowania klubu oraz przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń.
32. Działalność Klubu w okresie świątecznym podlega osobnym uregulowaniom ogłaszanym z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń na stronie głównej www.Fit-Expert.pl w dziale AKTUALNOŚCI.
33. Zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Klubu na skutek celowego działania lub w rezultacie niedostosowania się do instrukcji i zasad korzystania z urządzeń klubowych skutkuje odpowiedzialnością materialną za wyrządzone szkody.
34. Zabrania się wstępu do Klubu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
35. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
36. Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
37. Na teren Klubu nie wolno wnosić rowerów czy wprowadzać zwierząt.
38. Osoby ćwiczące powinni mieć ze sobą ręcznik do użytku osobistego oraz w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń siłowych.
39. Wejście na z zajęcia fitness możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz czystym, zmienionym przed wejściem na salę ćwiczeń obuwiu sportowym. Strój do ćwiczeń powinien być wygodny i zapewniający bezpieczeństwo osobie ćwiczącej.
40. Obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na zajęcia fitness osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia i nie stosujących się do postanowień niniejszego regulaminu.
41. Obsługa Klubu wydaje klucz do szatni po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości i pozostawieniu w recepcji Klubu karty członkowskiej.
42. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł.
43. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu.
44. W sali treningowej oraz szatniach należy zachować spokój, nie zakłócać porządku i zadbać o komfort innych osób.
45. Jeśli podczas treningu cardio ubranie treningowe jest mokre, a kontynuowany jest trening siłowy wskazana jest zmiana odzieży na świeżą.
46. Po zakończeniu ćwiczenia stanowisko należy pozostawić w porządku oraz przetrzeć oparcia zawilgocone podczas zajęć.
47. W razie niejasności co do wykonywanych ćwiczeń lub jakichkolwiek innych wątpliwości należy zgłosić się do obsługi Klubu.
48. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi lub ćwiczenia z wykorzystaniem dużego obciążenia) powinny się odbywać przy asekuracji osoby współćwiczącej lub instruktora. Na sztangach należy zawsze stosować zaciski blokujące obciążenie przed zsunięciem podczas ćwiczeń.
49. W szatniach i pod natryskami prosimy o noszenie klapek kąpielowych.
50. W klubie obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio oraz wideo.
51. Osoba, która w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązana jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić instruktora lub obsługę Klubu.
52. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem wyposażenia oraz ścian i podłóg sali. Prosimy o szczególną dbałość podczas ćwiczeń w pobliżu luster.
53. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan przyrządów - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej (instruktorowi).
54. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
55. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.
56. W pomieszczeniach fitness przebywają wyłącznie osoby ćwiczące.
57. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z przyrządów oraz nieprzestrzegania regulaminów i zasad bezpieczeństwa. Gdy ulegniesz kontuzji podczas treningu niezwłocznie poinformuj obsługę klubu która postara się Tobie pomóc. W przypadku kontuzji niezawinionej której uległaś/-eś podczas treningu w naszym klubie masz możliwość zawieszenia swojego karnetu (w cenie 5zł za każdorazowe zlecenie zawieszenia) lub jeżeli uraz jest długotrwały możesz przepisać karnet na wskazaną przez siebie osobę po udokumentowaniu niezbędnego okresu rekonwalescencji.
58. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie sali do fitness do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą kierownictwa klubu, na podstawie osobnym umów.
59. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem.
60. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
61. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne - zabrania się rzucania obciążeń i sztang bezpośrednio na posadzkę czy wykładzinę w sali.
62. W klubie nie można krzyczeć, oraz zachowywać się nieprzyzwoicie.
63. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
64. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie oraz finansowo.
65. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie jest zwracana równowartość nie wykorzystanego karnetu.
66. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik Klubu.
67. Użytkownicy kart sportowych m.in. Multisport, FitProfit czy OK System mają prawo do korzystania z usług określonych w zawartej z operatorem karty umowie (informacja dostępna w Recepcji Klubu) na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
68. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Klub prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w recepcji Klubu.
69. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do managera Klubu lub pod numerem telefonu: 500 149 473.
70. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu i spożywania produktów nie nabytych w Klubie.
71. Klient ma prawo wielokrotnie zawiesić każdy karnet klubowy na okres maksymalnie 30-dniowy w cenie 5zł za każdorazowe zlecenie zawieszenia członkostwa. Klient ma prawo skrócić okres zawieszenia w dowolnym okresie jego trwania (bez możliwości zwrotu opłaty za zawieszenie). Zawieszenie karnetu musi zostać zgłoszone z wyprzedzeniem (opłacając zlecenie zawieszenia osobiście w recepcji klubu lub e-mail na adres: kontakt@fit-expert.pl z obowiązkiem zapłaty ceny za zawieszenie po powrocie). Zawieszenie może obejmować dowolny okres przyszły w zakresie od 1 do 30 dni. Okres zawieszenia powoduje przedłużenie ważności karnetu o czas zadeklarowanej nieobecności.
72. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów konserwacyjnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym członków Klubu z 5 dniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.
73. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do poproszenia członka Klubu o opuszczenie klubu, który w opinii personelu Klubu nie przestrzega tych zasad.
74. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu w sposób zawiniony.
75. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu w związku z zapobieganiem przeciążenia tych urządzeń i wyposażenia.
76. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych oraz takich których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
77. Rowery należy bezwzględnie pozostawiać na zewnątrz klubu, na parkingu pod oknami Sali treningowej. Zabrania się wnoszenia rowerów na teren klubu.
78. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej.
79. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
80. W razie konieczności czasowego ograniczenia lub niedostępności usług z przyczyn niezależnych od nas, losowych czy wystąpienia siły wyższej wszyscy członkowie Klubu posiadający ważne karnety zostaną poinformowani o przyczynach i okresie niedostępności usług oraz czasie i ew. miejscu ich wznowienia. Na czas niedostępności wszystkie karnety zostaną zawieszone i wznowione w momencie ponownego uruchomienia usług.
81. Ze uwagi na bezpieczeństwo osób ćwiczących oraz wyposażenia, w części Klubu przeznaczonej do ćwiczeń zainstalowany został monitoring. Zapis z kamer służy wyłącznie wymogom bezpieczeństwa i jest zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
82. Klub Fit Expert udostępnia Klientom PARKING na czas treningu (max. 2 godziny). Szczegóły parkingu dostępne tutaj.
83. Klub Fit Expert zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie jak i prawo do zmiany cen karnetów oraz godzin otwarcia.
84. Regulamin Klubu obowiązuje od 15.07.2014r.

Dyrekcja Klubu Fit Expert